Правни основ деловања
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
22116
page-template-default,page,page-id-22116,bridge-core-2.4,translatepress-sr_RS,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-overridden-elementors-fonts,qode-theme-ver-22.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

 

ПРАВНИ ОСНОВ ДЕЛОВАЊА


 

 

Рад Регионалног завода регулишу следећи закони и уредбе:

 

 • Закон о култури

(“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020)

 • Закон о културним добрима линк

(“Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 др. закони, 99/11 др. закон)

 • Закон о јавним службама

(“Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 -испр. др. закона и 83/2014 – др. закон)

 • Закон о општем управном поступку

(“’Сл. лист РС“ бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

 • Закон о планирању и изградњи

(“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)

 • Закон о раду

(“Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)

 • Закон о класификацији делатности

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)

 • Закон о јавним набавкама

(“Сл. гласник РС“ 91/2019)

 • Закон о безбедности и здрављу на раду

(„Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон)

 • Закон о заштити од пожара

(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – др. закони)

 • Закон о заштити узбуњивача

(„Сл. гласник РС“, бр. 128/2014)

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 -испр др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др. закон)

 • Закон о рачуноводству

(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – др. закон)

 • Закон о буџетском систему

(“Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

 • Уредба о буџетском рачуноводству

(“Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006)

 • Уредба о изменама и допунама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба*, 30/2002, 32/2002 – испр, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон о 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон)

 

Рад Регионалног завода регулише и:

 

 • Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара

(“Сл. гласник РС“ бр. 21/95)

 • Решења Министра културе бр. 630-1338/95-02 од 3.11.1995. године о утврђивању територија Завода за заштиту споменика културе

(“Сл. гласник РС“ бр. 48/95)

 • Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

(“Сл. гласник РС“ бр.76/2018)

 • Посебни колективни уговор за запослене у установама културе чији је оснивач Република

(“Сл. гласник РС“ бр. 106/2018 и 144/2020)

 

Рад Регионалног завода регулишу и следећи општи акти и планови:

 

 • Статут линк
 • Правилник о организацији и систематизацији послова
 • Правилник о раду
 • Правилник о платама запослених
 • Правилник о стручним звањима
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 • Правилник о набавкама
 • План јавних набавки
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
 • Правила заштите од пожара
 • План интегритета
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању
 • Листа категорија регистарског материјала са роковима чувања
 • Правилник о средствима личне заштите на раду
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Ценовник услуга које Регионални завод обавља за трећа лица

 

 

Информатор о раду линк

 

 

У свом раду Регионални завод се стара да спроводи међународне конвенције из области заштите наслеђа које је ратификовала Република Србија:

 

 • Европска конвенција о култури (Париз, 1954.)
 • Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954.)
 • Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара (Париз, 1970.)
 • Конвенција о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972.)
 • Конвенција о заштити архитектонског блага (Гранада, 1985.)
 • Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992.)
 • Конвенција о украденим или илегално извезеним предметима од културног значаја УНДИРОИТ (Рим, 1995.)
 • Европска конвенција о пределу (Фиренца, 2000.)
 • Конвенција ОУН о очувању нематеријалног културног наслеђа (Париз, 2003.)
 • Oквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво (Фаро, 2005.)